และอนุชา กอนพ่วง / Ampai Nongyao, Chonchakorn Worain and Anucha Kanpong, . (2017). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 / Model of School Administration for Developing Students’ Learning Skill in the 21st Century. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 10(1), 132-143. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1728