และอนุชา กอนพ่วง / AMPAI NONGYAO, CHONCHAKORN WORAIN AND ANUCHA KANPONG, อำไพ นงค์เยาว์, ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ และ. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 / Model of School Administration for Developing Students’ Learning Skill in the 21st Century. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 1, p. 132-143, mar. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1728>. Date accessed: 01 june 2020.