อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา, Unchalee Singnoi Wongwattana /. " An Approach in Encouraging and Promoting the Sustainable Learning of Tai Dam Language Wisdom / แนวทางการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทดำอย่างยั่งยืน" Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], Volume 9 Number 3 (13 December 2016)