อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา, U. 2016 Dec 13. An Approach in Encouraging and Promoting the Sustainable Learning of Tai Dam Language Wisdom / แนวทางการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทดำอย่างยั่งยืน. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 9:3