อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา, U. (2016). An Approach in Encouraging and Promoting the Sustainable Learning of Tai Dam Language Wisdom / แนวทางการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทดำอย่างยั่งยืน. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 9(3), 33-56. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1594