อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา, Unchalee Singnoi Wongwattana /. An Approach in Encouraging and Promoting the Sustainable Learning of Tai Dam Language Wisdom / แนวทางการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทดำอย่างยั่งยืน. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 9, n. 3, p. 33-56, dec. 2016. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1594>. Date accessed: 01 june 2020.