นันทิยา ชูดำ, Nantiya Choodam /. " Belief and Limont Ritual in Songkhla Province / ความเชื่อและพิธีกรรมลิมนต์ในจังหวัดสงขลา" Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], Volume 9 Number 2 (1 August 2016)