นันทิยา ชูดำ, Nantiya Choodam /. " Belief and Limont Ritual in Songkhla Province / ความเชื่อและพิธีกรรมลิมนต์ในจังหวัดสงขลา." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 9.2 (2559): 171-180. Web. 17 Oct. 2019