นันทิยา ชูดำ, N. 2016 Aug 1. Belief and Limont Ritual in Songkhla Province / ความเชื่อและพิธีกรรมลิมนต์ในจังหวัดสงขลา. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 9:2