นันทิยา ชูดำ, N. (2016). Belief and Limont Ritual in Songkhla Province / ความเชื่อและพิธีกรรมลิมนต์ในจังหวัดสงขลา. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 9(2), 171-180. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1446