นันทิยา ชูดำ, Nantiya Choodam /. Belief and Limont Ritual in Songkhla Province / ความเชื่อและพิธีกรรมลิมนต์ในจังหวัดสงขลา. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 9, n. 2, p. 171-180, aug. 2016. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1446>. Date accessed: 01 june 2020.