/ อนันต์ แย้มเยื้อน, Anan Yaemyuean. " Evaluation of the Assessment Tool for Undergraduate Student’s Volunteering Behavior and Invariance of the Model / การประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาตรี และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด" Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], Volume 9 Number 2 (1 August 2016)