/ อนันต์ แย้มเยื้อน, Anan Yaemyuean. " Evaluation of the Assessment Tool for Undergraduate Student’s Volunteering Behavior and Invariance of the Model / การประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาตรี และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 9.2 (2559): 81-95. Web. 16 Sep. 2019