/ อนันต์ แย้มเยื้อน, A. 2016 Aug 1. Evaluation of the Assessment Tool for Undergraduate Student’s Volunteering Behavior and Invariance of the Model / การประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาตรี และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 9:2