/ อนันต์ แย้มเยื้อน, A. (2016). Evaluation of the Assessment Tool for Undergraduate Student’s Volunteering Behavior and Invariance of the Model / การประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาตรี และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 9(2), 81-95. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1439