/ อนันต์ แย้มเยื้อน, Anan Yaemyuean. Evaluation of the Assessment Tool for Undergraduate Student’s Volunteering Behavior and Invariance of the Model / การประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาตรี และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 9, n. 2, p. 81-95, aug. 2016. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1439>. Date accessed: 16 sep. 2019.