/ จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, Chulaporn Kobjaiklang. " Factors Affecting the Application of Policies to Promote Multicultural in ASEAN the Context of Guardians/Communities in Spirit of ASEAN School the Project of the Office of the Basic Education Commission / ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน:ในบริบทของผู้ปกครอง/ชุมชนในโรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], Volume 9 Number 2 (1 August 2016)