/ จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, C. 2016 Aug 1. Factors Affecting the Application of Policies to Promote Multicultural in ASEAN the Context of Guardians/Communities in Spirit of ASEAN School the Project of the Office of the Basic Education Commission / ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน:ในบริบทของผู้ปกครอง/ชุมชนในโรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 9:2