/ จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, C. (2016). Factors Affecting the Application of Policies to Promote Multicultural in ASEAN the Context of Guardians/Communities in Spirit of ASEAN School the Project of the Office of the Basic Education Commission / ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน:ในบริบทของผู้ปกครอง/ชุมชนในโรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 9(2), 30-47. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1438