/ จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, Chulaporn Kobjaiklang. Factors Affecting the Application of Policies to Promote Multicultural in ASEAN the Context of Guardians/Communities in Spirit of ASEAN School the Project of the Office of the Basic Education Commission / ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน:ในบริบทของผู้ปกครอง/ชุมชนในโรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 9, n. 2, p. 30-47, aug. 2016. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1438>. Date accessed: 27 june 2019.